POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

Ovde ćemo vas informisati o svim važnim temama koje se tiču prava obolelih od retkih bolesti.
Korisnikov avatar
baza
Site Admin
Postovi: 1
Pridružio se: Avgust 17, 2020, 6:28 am

POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

Post od baza »

U Zakonu o socijalnoj zaštiti (član 92) definiše se da pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruje lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. U pomenutom zakonu, stepen poteškoća bliže se određuje ovako: potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica kome je usled telesnog oštećenja, oštećenja čula vida koje uzrokuje gubitak osećaja svetlosti sa tačnom projekcijom ili se vid postiže sa korekcijom 0,05, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba i koje ne može da ustane iz kreveta, da se kreće unutar stana bez upotrebe pomagala, da se hrani, svlači, oblači ili da održava osnovnu ličnu higijenu bez pomoći drugog lica.

U istom zakonu se definiše i pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice za koje je, na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100 odsto po jednom osnovu ili da ima trajni organski poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70 i više procenata po najmanje dva osnova.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (član 41a) definiše pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica na isti način kao i Zakon o socijalnoj zaštiti: pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom radi obavljanja radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica koje je nepokretno ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti se definiše ko je nadležan za veštačenje (član 101): ocenu nesposobnosti za rad, potrebe za pomoći i negom drugog lica i postojanje i stepen telesnog oštećenja utvrđuju organi veštačenja obrazovani po propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Lekarska komisija koja donosi ocenu bi trebalo da radi u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja PIO Fonda, a pravilnik se može pogledati na http://www.podaci.net/_z1/2125837/P-onr ... -0527.html. Organi veštačenja vrše veštačenje kada je za rešavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrditi postojanje invalidnosti, telesnog oštećenja, uzroka invalidnosti i telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalni život i rad i kontrolu veštačenja (u daljem tekstu: veštačenje). Veštačenje se organizuje i sprovodi tako da se obezbedi ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u rokovima propisanim zakonom i poštovanje ličnosti i dostojanstva osiguranika, odnosno korisnika prava.

Prvostepeni organ veštačenja obrazuje se radi davanja nalaza, ocene i mišljenja o medicinskim činjenicama od značaja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i njihove kontrole u prvostepenom postupku. Drugostepeni organ veštačenja obrazuje se radi davanja nalaza, ocene i mišljenja o medicinskim činjenicama od značaja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i njihove kontrole u drugom stepenu.

Komisija postupa po Pravilniku o utvrđivanju telesnih oštećenja kojim se utvrđuju telesna oštećenja od najmanje 30 odsto, kao i procenti tih oštećenja, koja su osnov za sticanje prava na novčanu naknadu. U ovom pravilniku su navedene kategorije i procentualni opsezi oštećenja, kao i način postupanja ukoliko postoje oštećenja po dva ili više osnova.

Iz svega napred navedenog bi trebalo da je jasno da preko Centra za socijalni rad pravo ostvaruju deca, odrasla i ostarela lica koja nisu ostvarila penziona primanja i da ukoliko lice (i dete je lice, zar ne?) ima navedenih poteškoća, ima i pravo na ovaj dodatak. Postavlja se pitanje kako to pravo ostvariti. Iako možda zvuči surovo, čini se da neke dijagnoze imaju prioritet nad drugima i da su deca bez utvrđene dijagnoze, iako sa vidljivim poteškoćama oštećena. Ko ima pravo na osnovni iznos za negu i pomoć drugog lica, a ko može ostvariti prava na uvećani iznos?